Právní výhrada

Právní výhrada k aplikaci Anlupa.cz

Provozovateli webových stránek www.anlupa.cz jsou České vysoké učení technické v Praze, se sídlem Zikova 1903/4, Praha 6, 166 36, IČ 68407700, a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČ 60461373) (dále jen Provozovatelé), kteří vykonávají veškerá práva související s těmito webovými stránkami a jejich obsahem. Stránky a aplikace ANLUPA na těchto stránkách umístěná, jsou provozovány na národní e-infrastruktuře pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET. Stránky jsou určeny ke čtení, prohlížení a cílené vyhledávání výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Aplikace ANLUPA umožňuje uživatelům nastavení vyhledávacího filtru pro vyhledávání specifických výzev dle nadefinovaných parametrů. Uživatelům s přístupovými právy dle podmínek České akademické federace identit eduID.cz a podmínek Smlouvy o využívání služeb aplikace ANLUPA uzavřené mezi jejich mateřskou institucí a Provozovateli je umožněno využívání služby Strážce výzev, kdy jsou uživatelům zasílány notifikačních e-maily s informací o vyhlášení příslušné výzvy dle kritérií nastavených uživatelem a odkazu na její webovou stránku. Jakékoliv užití webových stránek nad rámec stanovený v těchto podmínkách je možné pouze s výslovným souhlasem provozovatelů.

Aplikaci ANLUPA na webových stránkách www.anlupa.cz mohou využívat všichni uživatelé, kteří mají právo přístupu do počítačové sítě vysoké školy/instituce, jež je členem České akademické federace identit eduID.cz a mají uzavřenou smlouvu o využívání služeb aplikace ANLUPA s Provozovateli.

Aplikace na těchto webových stránkách přejímá informace z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací IS VaV a rámcového programu EU HORIZON 2020, jakož i od dalších národních a mezinárodních poskytovatelů podpory vědy, experimentálního výzkumu a inovací. Takto přejímané informace nejsou pod kontrolou Provozovatelů, kteří zároveň neodpovídají za jejich obsah ani za jejich případné změny.

Snahou Provozovatelů je zabezpečit, aby byly informace získané pomocí aplikace ANLUPA co nejaktuálnější a co nejpřesnější, avšak Provozovatelé nezaručují přesnost ani úplnost takových informací a neodpovídají za vzniklé škody. Každé spolehnutí se na takovou informaci bude výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. Tyto informace nelze považovat za právní ani jinou odbornou radu.

Uživatelé těchto webových stránek si mohou stáhnout nebo vytisknout jednu kopii všech materiálů na těchto stránkách pro osobní nekomerční použití za předpokladu, že tyto materiály nebudou žádným způsobem upravovat či doplňovat. Informace uvedené na těchto stránkách nebo získané prostřednictvím aplikace ANLUPA na našich webových stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo jinak předávat třetím osobám pro komerční i nekomerční využití bez výslovného písemného souhlasu Provozovatelů.

Informace na těchto stránkách mohou Provozovatelé kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit nebo aktualizovat, případně na základě vlastního rozhodnutí opravit chyby či opomenutí, které se vyskytnou v kterékoliv části stránek,

Aplikace ANLUPA zveřejněná na těchto webových stránkách byla vytvořena za finanční podpory projektů programu EUPRO II Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a to:
projektu LE12005 s názvem Kancelář administrativní a manažerské podpory účasti vysokých škol v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích tzv. KAMPUŠ, jehož nositelem je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, řešeném v období 04/2012-12/2015, projektu evidenční číslo LE13002 s názvem Systém podpory programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, jehož nositelem je České vysoké učení technické v Praze, řešeném v období 04/2013 – 12/2016, a projektu evidenční číslo LTI17009 - Inter-Inform, jehož nositelem je Dejvické centrum podpory mezinárodních projektů a aplikace ANLUPA, řešeném v období 04/2017-12/2020.

Přihlašovací údaje uživatele slouží pouze pro účely vedení uživatelského účtu uživatele aplikace ANLUPA a umožňují využití funkcí aplikace ANLUPA. Přihlašovací údaje nejsou dále zpracovávány a pro účely vedení statistik uživatelů aplikace ANLUPA jsou anonymizovány.