Detail výzvy

SMV02024VB002

Národní Ministerstvo vnitra (MV) Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
15. 3. 2023 15. 3. 2023 3. 5. 2023 SMV02024VB002 300000 tis. Kč Odkaz na výzvu
Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace a malé a střední podniky. Návrh projektu může být podán jedním uchazečem, anebo více uchazeči ve spolupráci. Doba trvání projektu je max. 36 měsíců. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se ZD. Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s podmínkami programu doručit návrh projektu v soutěžní lhůtě a způsobem uvedeným v ZD.Návrhy projektů jsou hodnoceny binárními a bodovanými kritérii. Návrhy projektů, které budou poskytovatelem přijaty do veřejné soutěže, budou objektivně a nezaujatě hodnoceny odborným poradním orgánem, jenž se nazývá Rada pro Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmět její činnosti, složení a způsob jednání je upraven v poskytovatelem schváleném Statutu a Jednacím řádu. Každý návrh projektu je hodnocen s přihlédnutím k nejméně třem posudkům nezávislých oponentů. Jeden návrh projektu může získat max. 780 bodů. Oblasti hodnocení jsou podrobněji rozepsány v zadávací dokumentaci v kapitole 6.